ما امروزه در دنیایی زندگی میکنیم که افراد بیشتر از اینکه اقدام به استفاده از رسانه های فیزیکی بکنند از رسانه های تبلیغاتی و مجازی استفاده میکنند ، باتوجه به ویژگی اینگونه رسانه ها داشت زیرا که سهم زیادی از بازار تبلیغات را به خود گرفته است ،رسانه های تبلیغاتی تاثیر مستمر و سریع را نسبت به بقیه بستر هایی تبلیغات را دارا می باشد که اینگونه تبلیغات تاثیر به سزایی در امر دیده شدن دارد ، کانون آگهی و تبلیغات هدی با ارزیابی مستمر و تحلیل های منظم به شناخت مناسب از رسانه های تبلیغات رسیده است که برای مشتریان عزیز پکیج های خوبی را در نظر گرفته است.