ایمیل مارکتینگ یکی از سبک های بازاریابی  و اصلاع رسانی از گذشته تا به امروز بوده ، ایمیل مارکتینگ  با توجه به نیاز مشتری در عرصه های مختلف استفاده می شود به صورتی که افراد برای معرفی محصول خود یا از اصلاع رسانی از جزئیات خدمات خود به بانک های اطلاعاتی  مختلف ارسال ایمیل انجام می دهند ، کانون آگهی و تبلیغات هدی با توجه به سابقه ی فعالیت در عرصه ایمیل مارکتینگ  و دارا بودن بانک های اطلاعاتی مناسب توانایی بالایی در این امر را دارا می باشد.

ایمیل مارکتینگ