روز به روز تکنولوژی پیشرفت کرده و سبک های جدید از تولید محتوا به وجود می آید، یاید از اهمیت به سزای تولید محتوا در امر دیده شدن رسانه های برندها ، افراد و تبلیغات در نظر گرفت ، با توجه به این موضوع میتوان گفت که تولید محتوا  ابزاری است برای بستر دیده شدن ، کانون آگهی  و تبلیغات هدی با دارا بودن افراد متخصص  و سخت افزار به روز  میتواند در امر تولید محتوا  کمک شایان به ذکری به برندها و افراد انجام دهد.

تولید محتوا